โรงเรียนเพชรวิทยาคาร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ยินดีต้อนรับ
ประวัติ
โรงเรียนเพชรวิทยาคาร
ประวัติความเป็นมาโดยสังเขป

       โรงเรียนเพชรวิทยาคาร ตั้งอยู่เลขที่ 114 หมู่ 7 ตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ โรงเรียนเพชรวิทยาคาร เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญ-ศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดการเรียนการสอนตาม หลักสูตร พ.ศ. 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตร พ.ศ. 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2538 โดยจัดแบบสหศึกษา ไป-กลับ
        ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านเพชร อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ มีที่ดินทั้งหมด 38 ไร่ 60 ตารางวา เดิมเป็นที่ดินของประชาชนชาวบ้านเพชร และตำบลบ้านเพชร ซื้อบริจาคให้กรมสามัญศึกษา เพื่อสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบล พ.ศ. 2520 ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งโรงเรียนเพชรวิทยาคาร ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 22 มีนาคม 2520 โดยมีนายอนงค์ พรมเมตตา วุฒิ กศ.บ. เป็นอาจารย์ใหญ่เปิดสอนชั้น ม.ศ. 1 จำนวน 1 ห้องเรียน มีครูทั้งหมด 4 คน
         พ.ศ. 2551 ย้ายเข้าสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ปัจจุบันมี ผอ.นายสันติ ถาวรพรหม เป็นผู้บริหารโรงเรียน มีคณะผู้บริหารจำนวน 4 คน ข้าราชการครู 46 คน ลูกจ้างประจำ 1 คน ครูจ้างสอน 8 คน
   
นายสันติ ถาวรพรหม
ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรวิทยาคาร
ระบบสื่อสารภายในโรงเรียนเพชรวิทยาคาร
พัฒนาโดย งานสารสนเทศ โรงเรียนเพชรวิทยาคาร

โทร.090 3595184
e-mail : Yuttachai17@otmail.com
ที่ปรึกษา คณะกรรมการพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียนเพชรวิทยาคาร

ADMIN