Untitled Document
Untitled Document
ผู้เข้าชมทั้งหมด    110   ท่าน
  
        โรงเรียนเพชรวิทยาคาร เตรียมประเมิน สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอน และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2560


     โรงเรียนเพชรวิทยาคาร เตรียมประเมิน สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอน และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2560

ไฟล์แนบ :
1454362018-01-08
 

เจ้าของเรื่อง : ยุทธชัย แสงชาติ     วัน/เวลา ลงข้อมูล :   8 มกราคม 2561  14:54:36   
Untitled Document

 ลำดับที่ : 1

   คุณ :
ยุทธชัย แสงชาติ

   วัน :  8 มกราคม 2561
   เวลา
: 14:54:54
   

   ไฟล์แนบ :
1454542018-01-08
  
 ลำดับที่ : 2

   คุณ :
ยุทธชัย แสงชาติ

   วัน :  8 มกราคม 2561
   เวลา
: 14:55:10
   

   ไฟล์แนบ :
1455102018-01-08